Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do ŚPN

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia na „Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 października 2014r. „ Numer ogłoszenia w Biuletynie UZP :42226-2014; data zamieszczenia: 06.02.2014 r.

Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy , działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz. 907 ze zmianami) , informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w ten sposób, że po punkcie 15 SIWZ dodaje się punkt  15A o następującym brzmieniu :

„15 A. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert  nie ulega zmianie.

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr  inż. Piotr Szafraniec

pełna treść ogłoszenia

Powiązane: