Prace z zakresu ochrony roślin

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej:
  1). Wykarczowanie lub, przy braku takiej możliwości, wycięcie przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów (oraz ich odrośli) – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha
  2). Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym) poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha
 2. Miejscem wykonania usługi jest Skarpa Zapusty – działka ewidencyjna 202/2 obwód Cząstków; oddz. 2j oraz 2o; obwód ochronny Chełmowa Góra
 3. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

(więcej…)

Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne – zawiadomienie o wyborze

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 579526-N-2017
z dnia 29.08.2017 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych ŚPN tzw. „Parkowy System Informacji II”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017, poz. 1579) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych ŚPN tzw. „Parkowy System Informacji II” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez Konsorcjum firm: Gringoo Architektura Krajobrazu Marta Chrząszczyk – Lider Konsorcjum ul. Kleeberga 16, 25-226 Kielce oraz Uczestnika Konsorcjum Autorska Pracownia Projektowa JWMS spółka z o.o. – ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena 60%, okres gwarancji i rękojmi 40 %, oferta otrzymała najwięcej punktów tj. wg kryterium cena 60,00 pkt, wg kryterium okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty tj. oferta w/w Wykonawcy, oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bros Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bros Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań otrzymała wg kryterium cena 27,43 pkt, wg kryterium okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 67,43 punktów.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Zawiadomienie o wyborze

Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap I – Rozpoznanie struktury genetycznej modrzewia polskiego na Chełmowej Górze” dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego.
  Lokalizacja drzew musi być pomierzona z dokładnością do 50 cm. Wynikiem prac będzie warstwa z lokalizacją poszczególnych drzew w formacie shp oraz gml w układzie PUWG2000 (7) przekazana Zamawiającemu.
  Drzewa znajdują się na trzech powierzchniach leśnych w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra:
  Pow. 1. Oddział A-1 h, A-1 i (126 drzew)
  Pow. 2. Oddział A-3 c (126 drzew)
  Pow. 3. Oddział A-5 d (50 drzew)
  Poglądowa mapa rozmieszczenia drzew stanowi załącznik do ogłoszenia.
  Drzewa przeznaczone do pomiaru są trwale oznaczone płytką metalową z unikalnym numerem przybitą do pnia od strony południowej.
  Zamawiający przekaże wykonawcy materiały źródłowe: warstwę shp graniczników, warstwę shp podziału powierzchniowego, mapę obrazującą orientacyjne rozmieszczenie drzew wykonaną gps-em o mniejszej dokładności.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  Dysponowanie zespołem osób skierowanym do realizacji przedmiotowego zadania, w skład którego wchodzić będą co najmniej:

(więcej…)

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.09.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 18.09.2017 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Część nr 1 : Usuwanie drzew niepożądanych:
Adrian Garbacz DQT
Łomno 16A, 27-225 Pawłów
z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 33260,76 zł brutto.
Część nr 2 : Hodowla lasu, ochrona lasu
Europejski Usługi Leśne Tadeusz Zieliński
Psary Stara Wieś 75, 26-010 Bodzentyn
z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę/najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 39734,93 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Naprawa drogi pożarowej biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.09.2017roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Naprawa drogi pożarowej nr 1 o długości 3200 mb biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem na powierzchni 1500 m2, ścinanie poboczy drogi – 1000 m2 , czyszczenie rowu odwadniającego – 1000 mb, wycięcie nalotu i podrostu z poboczy drogi na długości 1000 mb. Prace wykonywane na całej długości drogi na odcinkach wskazanych przez inwestora.

do dnia 11.09.2017roku  wpłynęło :4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych/ofert cenowych i dodatkowych kryteriów* wybrano ofertę:

Roboty Związane z Budową Dróg i Autostrad; mgr Sylwester Piwko; 26-010 Bodzentyn; Leśna – Stara Wieś 96 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 52 890 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  31 sierpnia 2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami  oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 7 września 2017 roku  wpłynęło : 6 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

PPHU CZADREW Janusz Czapnik, Wilków ul. Łysogórska 15, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 4 200,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie