Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne – zawiadomienie o wyborze

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 579526-N-2017
z dnia 29.08.2017 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych ŚPN tzw. „Parkowy System Informacji II”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017, poz. 1579) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych ŚPN tzw. „Parkowy System Informacji II” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez Konsorcjum firm: Gringoo Architektura Krajobrazu Marta Chrząszczyk – Lider Konsorcjum ul. Kleeberga 16, 25-226 Kielce oraz Uczestnika Konsorcjum Autorska Pracownia Projektowa JWMS spółka z o.o. – ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena 60%, okres gwarancji i rękojmi 40 %, oferta otrzymała najwięcej punktów tj. wg kryterium cena 60,00 pkt, wg kryterium okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty tj. oferta w/w Wykonawcy, oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bros Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bros Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań otrzymała wg kryterium cena 27,43 pkt, wg kryterium okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 67,43 punktów.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Zawiadomienie o wyborze

Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap I – Rozpoznanie struktury genetycznej modrzewia polskiego na Chełmowej Górze” dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego.
  Lokalizacja drzew musi być pomierzona z dokładnością do 50 cm. Wynikiem prac będzie warstwa z lokalizacją poszczególnych drzew w formacie shp oraz gml w układzie PUWG2000 (7) przekazana Zamawiającemu.
  Drzewa znajdują się na trzech powierzchniach leśnych w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra:
  Pow. 1. Oddział A-1 h, A-1 i (126 drzew)
  Pow. 2. Oddział A-3 c (126 drzew)
  Pow. 3. Oddział A-5 d (50 drzew)
  Poglądowa mapa rozmieszczenia drzew stanowi załącznik do ogłoszenia.
  Drzewa przeznaczone do pomiaru są trwale oznaczone płytką metalową z unikalnym numerem przybitą do pnia od strony południowej.
  Zamawiający przekaże wykonawcy materiały źródłowe: warstwę shp graniczników, warstwę shp podziału powierzchniowego, mapę obrazującą orientacyjne rozmieszczenie drzew wykonaną gps-em o mniejszej dokładności.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  Dysponowanie zespołem osób skierowanym do realizacji przedmiotowego zadania, w skład którego wchodzić będą co najmniej:

(więcej…)