Zakup tonerów do drukarek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20.02.2018 r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup tonerów do drukarek do dnia 27.02.2018r. wpłynęło: 14 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę EcoBlack s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Domaniówka 1e, 25-413 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 184,50 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie nr 2

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym, uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia.

Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew, w tym:

 • masa drewna z wyrobieniem sortymentu 212,61 m3 – około 95 % sortymentu S, około 5 % sortymentu W0 tj. 248 szt. drzew.
 • masa drewna z przeznaczeniem do mineralizacji 121,95 m3 – bez wyrabiania sortymentu tj. 187 szt. drzew.

(więcej…)

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

 1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i gruntach własności prywatnej, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego z przemieszczeniem usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew,

do dnia 21.02.2018 r. wpłynęło :  4 ważne  oferty. (więcej…)

Wykonanie usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 roku oraz w okresie od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r. usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna do dnia 21.02.2018 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński,  Psary – Stara Wieś 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17500,86 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na: Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych w miejscowości Bodzentyn, Celiny, Bieliny, Nowa Słupia, Klonów, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela
Zamawiającego, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu.
Do dnia 23.02.2018 r. wpłynęło : 3 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.P.H.U. „SŁOMA” Grzegorz Słoma, UI. Małogoska 4, 26-060 Chęciny z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4860,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup tonerów do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tonerów do drukarek
 2. Termin realizacji zamówienia: do 6.03.2018r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61,
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 27.02.2018r. godzina 10.00.
 8. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie