Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. edukacji

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. edukacji należeć będzie między innymi:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody w ośrodku edukacyjnym ŚPN, na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych,
 • udział i obsługa imprez edukacyjnych organizowanych przez ŚPN oraz inne jednostki, na terenie SPN oraz poza nim
 • pisanie projektów edukacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy na okres próbny 1 rok z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Wykształcenie wyższe, pedagogiczne (lub ukończony kurs pedagogiczny), o profilu przyrodniczym (biologia, leśnictwo, geografia, i kierunki pokrewne);
 • Dobra znajomość języka angielskiego (załączyć dokumenty, zaświadczenia, lub opisać doświadczenie językowe);
 • Prawo jazdy kategorii B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Komunikatywność w kontaktach z dziećmi i młodzieżą;
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;
 • Dyspozycyjność i odpowiedzialność;
 • Skrupulatność i sumienność;
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 1. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:
 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • Inne kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, prawo jazdy);
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2015 r. w sekretariacie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego (pokój nr 11) do godz. 15.30, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, lub przesłać pocztą na adres wyżej wskazany – liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 1. Dodatkowe informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Bodzentynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;
 • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia;
 • Dokumenty pozostałych kandydatów będą wydawane ich nadawcom w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru;
 • Możliwość otrzymania mieszkania służbowego.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego swietokrzyskipn.org.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. edukacji

Powiązane: