Wynajem lokalu z przeznaczeniem na cele biurowe – Bodzentyn

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na najem lokalu Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na cele biurowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

  • Lokal usytuowany  w budynku drewnianym  przy ul. Suchedniowskiej 4 A  w Bodzentynie
  • Lokal znajduje się na działce   nr 688/8/1  gmina  Bodzentyn , obręb Bodzentyn, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0
  • Oferowany do najmu lokal   położony jest w Bodzentynie, przy ul. Suchedniowskiej 4A,  blisko centrum miasta, w otoczeniu terenów zabudowanych Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w pobliżu  siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z ul. Suchedniowskiej. Jest  to drewniany budynek byłej  siedziby Dyrekcji ŚPN, którego pomieszczenia w większości pełnią  funkcje mieszkalne.
  • Do wynajęcia  został przeznaczony  wolny lokal, usytuowany na parterze o pow. użytkowej 105 m2 składający się z 5 pokoi i 1 w.c.  z niezależnym wejściem do lokalu  od  strony południowej  i drugim od strony północnej.
  • podłogi   drewniane, zniszczone z miejscowymi ubytkami  – do wymiany
  •  stolarka okienna i drzwiowa – okna drewniane  nowe, drzwi zewnętrzne  drewniane nowe z szybami antywłamaniowymi,  pozostała stolarka drzwiowa do wymiany.
  • Lokal wymaga generalnego remontu: podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji urządzeń w.c. , remontu instalacji  elektrycznej, i zamontowania urządzeń grzewczych.

2.    Przeznaczenie lokalu
Urządzenia i prowadzenia w wynajmowanym lokalu działalności biurowej.

3.    Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:
Od dnia   15 marca 2013 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.

4.    Okres najmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres 10 lat.

5.    Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się  ze stanem technicznym lokalu  pod kątem  prac remontowych  niezbędnych do doprowadzenia   pomieszczeń  do stanu technicznego  umożliwiającego prowadzenie   działalności biurowej  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami.

6.    Licytacja ustna stawki rocznego czynszu najmu  za lokal.
6.1.Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:
a) przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  25 marca   godz. 12.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.
c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy    przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu)
d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu najmu lokalu.
e) Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.
f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu lokalu, postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 złotych.(słownie: dwadzieścia  złotych).
g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu najmu lokalu.
h) Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu najmu.
i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu najmu , i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera:
oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości,  wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium) , przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację  , ich podpisy i  wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

7.    Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.
7.1. Wywoławcza wysokość czynszu najmu  : 1.776 złotych (słownie: jeden   tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć złotych).
7.2. Cena wywoławcza czynszu za lokal jest cena netto , do której będzie doliczony podatek VAT  w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

8.    Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.

9.    Postanowienia dotyczące wadium
9.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 180  złotych / słownie zł: Sto osiemdziesiąt złotych./
9.2. Wadium należy wnieść do dnia 22 marca 2013 roku
9.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce
Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – „Najem lokalu biurowego  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4”

9.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.
9.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,
a) przynajmniej  jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny  wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy
9.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu wynajmu.
9.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.
10.    Inne postanowienia.
10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.
10.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
10.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.
10.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

11.    Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu
Członkowie tej Komisji będący  uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest  uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku  prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

12.    Protesty i odwołania
12.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni   za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.
12.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni   od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu.
12.3.  W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.
12.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

13.    Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji
13.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   najmu oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, obowiązkowy remont lokalu, termin wykonania remontu itp.)
13.2. Opłaty miesięczne z tytułu najmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.
13.3 Przekazanie lokalu wyłonionemu w drodze przetargu  najemcy nastąpi po podpisaniu umowy najmu.
13.4 Termin zagospodarowania lokalu .do 30 września 2014 roku na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik
Zał. nr 1 Regulamin
Zał. nr 2 Wzór umowy

Powiązane: