Podstawy prawne

ppStatus i zakres działalności Świętokrzyskiego Parku Narodowego określają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z poźn. zm.) uchylająca ustawę z dn. 16.10.1991
 2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2011, Nr 224, poz. 1337)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego uchylające częściowo Rozporządzenie Rady Minstrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dz. U. z dnia 13 kwietnia 1950 r.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
 6. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 1993 roku w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych Służby Parków Narodowych (M. P. Nr 34, poz. 343)
 7. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 roku w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 138)

pp_end Z dniem 01 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.224.1337) – dalej: uZOP. W związku z powyższym, zmieniła się forma prawna Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który do dnia 31 grudnia 2011 r. był państwową jednostką budżetową, natomiast począwszy od 01 stycznia 2012 r. stał się państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240 ze zmianami).

Zgodnie z art. 5 uZOP Świętokrzyski Park Narodowy jako państwowa osoba prawna stał się następcą prawnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego działającego do dnia 31 grudnia 2011 r. jako państwowa jednostka budżetowa. Przejął także należności i zobowiązania dotychczasowej jednostki.

Od dnia 01.01.2012 r. Świętokrzyski Park Narodowy jako państwowa osoba prawna posiada nowy numer REGON: 260571899

Od dnia 01.01.2012 r. Świętokrzyski Park Narodowy jako państwowa osoba prawna posiada nowy numer NIP:6572905857

Ustawa o ochronie przyrody w art. 9 ust. 1, stanowi, że nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. Nadzór ten obejmuje w szczególności:

 • zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony lub z zadań ochronnych;
 • kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
 • kontrole wykonywania przez parku narodowej działalności gospodarczej;
 • kontrole realizacji zadań parków narodowych;
 • kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych
 • kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody.

Komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru w imieniu Ministra Środowiska jest Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody.