Budowa wiaty edukacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego” stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Inwestycja obejmuje budowę wiaty edukacyjnej wraz z paleniskiem i małą architekturą. Zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu gier i plansz edukacyjnych, jedynie wykonanie stelaży pod nie, zgodnie z dokumentacją projektową. (więcej…)

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 5.10.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawę komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3.

do dnia 12.10.2017r. wpłynęły: 4 ważne oferty.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 9723,15 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Prace z zakresu ochrony roślin – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.09.2017 o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:

 1. Wykarczowanie lub, przy braku takiej możliwości, wycięcie przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów (oraz ich odrośli) – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha
 2. Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym) poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha

do dnia 6.10.2017.. wpłynęło : 2 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne, Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 5400,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego z rozszerzeniem o 3 stanowiska – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3.10.2017r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 50 stanowisk wraz z rozszerzeniem o kolejne 3 stanowiska, do dnia 10.10.2017r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2008,23 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych – ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

OGŁOSZENIE

O  WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.09.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

„Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych do budynku mieszkalnego osady służbowej w Nowej Słupi wraz z wymianą barierek na schodach, tarasie i balkonie” do dnia 15.09.2017 roku nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 24.10.2017r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61,
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 12.10.2017r. godzina 9.00.
 8. Ofertę można:

(więcej…)