Zarządzenie nr 11/2002
Dyrektora Świętokrzyskiego
Parku Narodowego z
dnia 10.07.2002 r

w sprawie umorzenia spłaty należności pieniężnych


Na podstawie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6 poz. 54) postanawiam umorzyć należności w kwocie 18.515,32 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 32/100), przypadającą do Starachowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Starachowicach w upadłości.

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 28 lutego 2002 r. sygn. Akt U 115/93 Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego.
Wobec tego wierzytelność przypadająca ŚPN od SPPD w Starachowicach nie zostanie zaspokojona.
W związku z powyższym należność powyższa podlega umorzeniu.

Zamknij dokument