Zarządzenie nr 1/2003
z dnia 04.02.2003 r.
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz jej pracy (DZ. U. z 2002 r. nr.82, poz.734) powołuję Komisję w składzie:


Andrzej Sosnowski - przewodniczący
Leszek Sepioło - sekretarz,
Zofia Kołomańska - członek
Halina Gałek - członek
Julia Markiewicz - członek


Do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne pod nazwą "Wykonanie prac z zakresu ochrony ekosystemów leśnych oraz nieleśnych w Obwodach Ochronnych Dąbrowa, Podgórze, Klonów w 2003 r.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamknij dokument