Zarządzenie Nr 11/2003
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 31 maja 2003 roku
w sprawie wprowadzenia
"Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego"

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 z 1991 r. poz. 492 z późn. zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania"Regulamin organizacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego"

§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 4/99 z dnia 27 stycznia 1999 r.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 r.

Regulamin Organizacyjny Świetokrzyskiego Parku Narodowego.

Zamknij dokument