Zarządzenie nr 12/2003
z dnia 03.07.2003 r.
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jaj pracy (Dz.U. z 22.06.02r. nr 82, poz. 743) powołuje Komisje w skladzie:
1. Julia Markiewicz - przewodnicząca
2. Andrzej Sosnowski - sekretarz
3. Zofia Kołomańska - członek
4. Bogdan Hajduk - członek
5. Sepioło Leszek - członek


Do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne pod nazwą "Remont budynku muzeum- etap II: wymiana 38 szt. Okien i ocieplenie stropu"

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamknij dokument