Zarządzenie nr 13/2003
z dnia 03.07.2003 r.
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 22.06 02r. nr 82, poz. 743) powołuję Komisje w składzie:
1. Julia Markiewicz - przewodnicząca
2. Andrzej Sosnowski- sekretarz
3. Zofia Kołomańska - członek
4. Bogdan Hajduk - członek
5. Leszek Sepiolo - czlonek

Do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne pod nazwą "Budowa 5 szt. Biologicznych oczyszczalni ścieków w osadach ŚPN"

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamknij dokument