Zarządzenie nr 2/2003
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 26.02.2003 roku w sprawie

ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego .

Na podstawie art.2377 i 2378 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.Nr 21 z 1998 r. poz. 94 z poz. 94 z późn. Zmianami ustalam normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2003 roku.

Traci moc Zarządzenia Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Nr 19/2001 z dnia 12.12.2001 roku.

Zamknij dokument