Zarządzenie nr 3/2003
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 04.03.2003 r.
w sprawie opłat za wstęp na szlak czerwony Św. Katarzyna - Trzcianka
i niebieski Nowa Słupia - Św. Krzyż

Na podstawie art. 14 ust.6a Ustawy z dnia 19 września 1991 r. o ochronie przrody (Dz.U.Nr 114 poz. 492, z późniejszymi zmianami) ustala się z dniem 01.04.2003 roku opłaty za wstęp na szlak czerwony Św. Katarzyna - Trzcianka i niebieski Nowa Slupia - Św. Krzyż.


§ 1
Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku, inne osoby i instytucje na podstawie upoważnienia. Potwierdzam uiszczenie opłaty jest karta wstępu.

§ 2
1. Cena karty wstępu wynosi 4 zl.
Karta jest ważna jeden dzień.

2. Zwalnia się z opłat:
- dzieci od lat 6,
- osoby zamieszkujące teren Parku i jego otuliny, na podstawie dowodu osobistego z odpowiednim zameldowaniem stałym.

§ 3
Służba Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma prawo do przeprowadzenia kontroli posiadania ważnej karty wstępu.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 19/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r.


Bodzentyn, dn.04.03.2003 r.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku NarodowegoZamknij dokument