Zarządzenie nr 4/2003
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 10.03.2003 r.
w sprawie opłat za wstęp na szlak czerwony Św. Katarzyna - Trzcianka
i niebieski Nowa Słupia - Św. Krzyż.


Na podstawie art. 14 ust. 6a Ustawy z dnia 19 września 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 114 poz. 492, z późniejszymi zmianami) ustala się z dniem 01.04.2003 roku opłaty za wstęp na szlak czerwony Św. Katarzyna - Trzcianka i niebieski Nowa Słupia - Św. Krzyż.


§ 1
opłaty będą pobierane przez pracowników Parku, inne osoby i instytucje na podstawie upoważnienia. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest karta wstępu.

§ 2
1. Ceny kart wstępu wynoszą :
Karta normalna - 4,50 zł,
Karta ulgowa - 3,50 zł.


Karta jest ważna jeden dzień.

2. prawo do ulgowych kart wstępu posiadają:
- dzieci i młodzież szkolna na podstawie legitymacji uczniowskiej

3. zwalniania z opłat:
- dzieci do 6 lat
- osoby zamieszkujące teren Parku i jego otuliny, na podstawie dowodu osobistego.
- Grupy pielgrzymkowe po okazaniu, przy wejściu, pisemnego potwierdzenia z Klasztoru O.O. Oblatów.

§ 3
Służba Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma prawo do przeprowadzenia kontroli posiadania ważnej karty wstępu.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 3/2003 z dn. 04.03.2003 r.


Bodzentyn, dn. 10.03.2003 r.


Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zamknij dokument