Zarządzenie nr 6
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 10.03.2003 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie wytycznych Dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie opracowania regulaminów organizacyjnych parków narodowych na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zarządza się co następuje:

§ 1.


Ustala się regulamin Świętokrzyskiego Parku Narodowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zwanej dalej Regulaminem "W" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do opracowania niezbędnych dokumentów wykonawczych, o których mowa w treści Regulaminu "W" oraz utrzymania tych dokumentów w stałej aktualności.

§ 3.


Nadzór nad wykonaniem powierzam z-cy Dyrektora ŚPN mgr inż. Wojciechowi Świątkowskiemu.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zamknij dokument