Zrzadzenie nr 8/2003-11-06
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 09.04.2003 r.
w sprawie opłat za wstęp na szlakach czerwonych Św. Katarzyna - Trzcianka
i niebieski Nowa Słupia - Św. Krzyż.


Na podstawie art. 14 ust. 6a Ustawy z dnia 16 pażdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z późn. zmianami) ustala się z dniem 09.04.2003 roki opłaty za wstęp na szlak czerwony Św. Katarzyna - Trzcianka i niebieski Nowa Słupia - Św. Krzyż.


§ 1.


Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku, inne osoby i instytucje na podstawie upoważnienia. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest karta wstępu.


§ 2.


1. Ceny karty wstępu wynoszą :
Karta normalna - 4,50 zł,
Karta ulgowa - 3,50 zł.

Karta jest ważna jeden dzień.

2. Prawo do ulgowych kart posiadają
- dzieci i młodzież szkolna na podstawie legitymacji uczniowskiej

3. Zwalnia się z opłat:
- dzieci do lat 6,
- osoby zamieszkujące teren Parku i jego otuliny, na podstawie dowodu osobistego.
- grupy pielgrzymkowe po okazaniu, przy wejściu, pisemnego potwierdzenia z Klasztoru O.O. Oblatów .
- osoby udające się na nabożeństwa do Klasztoru O.O. Oblatów w niedziele i święta kościelne do godziny 11.00.

§ 3.


Służba Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma prawo do przeprowadzenia kontroli posiadania ważnej karty wstępu.

§ 4.


Traci moc Zarządzenie Nr 4/2003 r


Bodzentyn , dn. 09.04.2003 r.


Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zamknij dokument