Zarządzenie nr 9/2003
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie opłat za wstęp na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego

§ 1.


1. Na podstawie art. 14 ust.6a Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 99 poz. 1079 z późniejszymi zmianami) wprowadza się od dnia 11 maja do dnia 30 października 2003 roku opłaty za korzystanie ze szlaku czerwonego Św. Katarzyna - Trzcianka i niebieskiego Nowa Słupia - Św. Krzyż na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
2. Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku, inne osoby i instytucje na podstawie pisemnego upoważnienia.
3. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest karta wstępu.

§ 2.


1. Ceny kart wstępu wynoszą:
1.1. karta wstępu ważna 1 dzień:
normalna - 4,50 zł,
ulgowa - 3,50 zł.
1.2.karta wstępu ważna 7 dni:
normalna - 9,00 zł,
ulgowa - 7,00 zł,
2. Prawo do ulgowych kart posiadają:
2.1. dzieci i młodzież szkolna na podstawie legitymacji uczniowskiej,
2.2. studenci na podstawie legitymacji studenckiej.
3. Zwalnia się z opłat :
3.1. dzieci do lat 6,
3.2. osoby zamieszkujące teren Parku i jego otuliny, na podstawie dowodu osobistego,
3.3. pielgrzymów udających się do klasztoru Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej na Św. Krzyżu, po okazaniu przy wejściu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pisemnego potwierdzenia wydanego przez władze kościelne lub złożeniu pisemnego oświadczenia wg wzoru podanego w załączniku nr 1 lub nr 2 do niniejszego zarządzania,
3.4. osoby udające się na nabożeństwa do klasztoru Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej w niedziele i święta kościelne do godziny 11.00.


§ 3


Karta wstępu uprawnia do bezpłatnego wejście na punkt widokowy na gołoborzu i do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


§ 4


Służba Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma prawo do przeprowadzenia kontroli posiadania ważnej karty wstępu.


§ 5


Traci moc Zarządzenie nr8/2003 z dn. 09.04.2003 r.


§ 6


Zrządzenie chodzi w życie z dniem 11 maja 2003 r.


Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
/-/ Andrzej Szczocarz

Zamknij dokument