KD-011-188/05


Zarządzenie
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie
"Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego"

Na podstawie art. 101 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92 póz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz Statutu Świętokrzyskiego Parku Narodowego nadanego Zarządzeniem Ministra Środowiska nr 57 z dnia 19 września 2005r., zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania "Regulamin organizacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego".

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 11/2003 z dnia 31 maja 2003r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
inż. Bogdan Hajduk

Załączniki:
  1. Regulamin organizacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  2. Schemat organizacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zamknij dokument