KD-011/32/05

Zarządzenie Nr 32/2005 z dnia 10 marca 2005 roku
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
i Zakładowego Planu Kont w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Na podstawie:

Wprowadzam:

§ 1.

Zasady Rachunkowości dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego stanowiące załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia, Zakładowy Plan Kont dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zobowiązuję kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią zasad rachunkowości wszystkich podległych pracowników.

§ 3.

Za prawidłowe przestrzeganie zasad rachunkowości odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

§ 4.

Traci moc załącznik nr 3 zarządzenia nr 26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i Zakładowego Planu Kont.

§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Inż. Bogdan Hajduk

Zamknij dokument