KD-011 - 11/06

Zarządzenie nr 11/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,rzeczowego wykazu akt
oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, póz. 173 - z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 176 póz. 1375) zarządza się co następuje:

§1

W Świętokrzyskim Parku Narodowym wprowadza się:
  1. Instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr l do zarządzenia.
  2. Rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy w ŚPN do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami zawartymi w instrukcjach i rzeczowym wykazie akt oraz dopilnowania wprowadzenia ich w życie.

§3

Traci moc zarządzenie nr 3/04 z dnia 2 lutego 2004 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.02.2006 r.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
inż. Bogdan Hajduk

Załączniki:
  1. Instrukcja kancelaryjna
  2. Rzeczowy wykaz akt
  3. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Zamknij dokument