KD-011-190/06

Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie
"Regulaminu organizacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego"

Na podstawie art. 101 pkt l ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
oraz Statutu Świętokrzyskiego Parku Narodowego
nadanego Zarządzeniem Ministra Środowiska nr 47 z dnia 30 sierpnia 2006r.
zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania "Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego".

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr KD-011-188/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2007 roku.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr Stanisław Huruk

Zamknij dokument