KD-011-3/07

Zarządzenie nr 3/2007 z dnia 21 marca 2007 roku
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie Art. 101 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz
Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 2007 r.,
zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się "Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego"
zwany dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Parku, korzystających ze zbiorów bibliotecznych,
do zapoznania się z Regulaminem
oraz potwierdzenia własnoręcznym podpisem zobowiązania do jego przestrzegania.

§ 3.

Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 31 maja 2006 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2007 roku.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr Stanisław Huruk

Zamknij dokument