OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku w budynku Dyrekcji SPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 10 letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na parking

  1. Wydzierżawiający

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

26-010, ul. Suchedniowska 4

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę i upoważniona do kontaktowania się z oferentami

Urszula Kuroś samodzielne stanowisko ds. administracji i transportu

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 17, telefon 0-41-31 15 106

3.Forma przetargu

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Ogłoszenie

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że 24 grudnia 2015 r. (czwartek)  jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z tym biuro Dyrekcji w Bodzentynie będzie nieczynne.

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu w dniach 24-25 grudnia 2015 r.  i 1 stycznia 2016 r. będzie nieczynne.

Nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego

NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) oraz na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór
na stanowisko:

DYREKTORA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
(sygn: K/PN/1/15)

Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
  • posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego;
  • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
  • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ogłoszenie

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)  jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z tym biuro Dyrekcji w Bodzentynie będzie nieczynne.

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu będzie otwarte.

PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – Ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA   DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU DO LAT 5 POD INSTALACJĘ URZĄDZEŃ ANTENOWYCH DO TRANSMISJI DANYCH

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego