Ogłoszenie o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

OGŁOSZENIE

o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

 1. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem, Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, którego szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1.
 2. Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
  1. Sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2).
  2. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie do § 38 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3)
  3. Darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4)
 3. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki/osoby będą zainteresowane otrzymaniem lub nabyciem tego samego składnika majątku, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski
  o nabycie, w następnej wnioski o nieodpłatne przekazanie, a w ostatniej wnioski o darowiznę.
  W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania (data, godzina) z uwzględnieniem § 8 ust. 1 Rozporządzenia.
 4. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. Komisja powołana do oceny ofert wybierze te z najkorzystniejszą ceną a następnie powiadomi wnioskodawców, którzy je złożyli o dalszej procedurze związanej z nabyciem wybranego składnika(-ów).
  W przypadku. gdy na zakup jednego przedmiotu złożona zostanie więcej niż jedna oferta z jednakową, najwyższą ceną, w celu wyłonienia nabywcy zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami zgodnie z zapisami § 27 Rozporządzenia.
 5. Świętokrzyski Park Narodowy jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny wywoławcze oraz oferowane przez oferentów są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT w wysokości 23 %.
 6. Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia 18 października 2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w pokoju nr 11 “sekretariat” od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia składania wniosków – sprzedaż, oraz 30 dni – nieodpłatne przekazanie.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu: Nieruchomości złożone z :

GRUNTY ROLNE:

Sad – R      kl. V    = 0,40 ha
Rola           kl. IVa   = 0,74 ha
Rola           kl. IVb    = 2,85 ha
Razem                    = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 100  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-10-13

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

OGŁOSZENIE

o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

 1. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem, Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, którego szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1.
 2. Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
  1. Sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2).
  2. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie do § 38 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3)
  3. Darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4)
 3. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki/osoby będą zainteresowane otrzymaniem lub nabyciem tego samego składnika majątku, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski
  o nabycie, w następnej wnioski o nieodpłatne przekazanie, a w ostatniej wnioski o darowiznę.
  W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania (data, godzina) z uwzględnieniem § 8 ust. 1 Rozporządzenia.
 4. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. Komisja powołana do oceny ofert wybierze te z najkorzystniejszą ceną a następnie powiadomi wnioskodawców, którzy je złożyli o dalszej procedurze związanej z nabyciem wybranego składnika(-ów).
  W przypadku. gdy na zakup jednego przedmiotu złożona zostanie więcej niż jedna oferta z jednakową, najwyższą ceną, w celu wyłonienia nabywcy zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami zgodnie z zapisami § 27 Rozporządzenia.
 5. Świętokrzyski Park Narodowy jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny wywoławcze oraz oferowane przez oferentów są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT w wysokości 23 %.
 6. Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia 25 września 2023 r. do godz. 8.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w pokoju nr 11 “sekretariat” od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia składania wniosków – sprzedaż, oraz 30 dni – nieodpłatne przekazanie.

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na najem lokalu mieszkalnego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A stanowiącego własność Świętokrzyskiego Park Narodowego

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

 

Przedmiot przetargu

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, o pow. użytkowej 46,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki wraz z przynależnym pomieszczeniem przeznaczonym na skład opału, znajdującym się w przyziemiu budynku o powierzchni 7,60 m2. Przedmiot najmu położony w Bodzentynie, przy ul. Suchedniowskiej 4A na działce nr 688/9 gmina Bodzentyn, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KI 1H/00030842/06 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych.

Okres najmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu do 20.09.2026 roku.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie,
w sali konferencyjnej  nr 5 (parter) w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w dniu 01.09.2023 roku  o godz. 9.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).

Szczegółowe warunki udziału w przetargu w dokumentach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu

Zał. nr 1 – Regulamin

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2023-09-01

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

AT.216.1.2023.JŻ

AT.217.1.2023.JŻ

                                                                                                            Bodzentyn, 22 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

 1. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem, Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, którego szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1.
 2. Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
 3. Sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2).
 4. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie do § 38 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3)
 5. Darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 Rozporządzenia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4)
 6. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki/osoby będą zainteresowane otrzymaniem lub nabyciem tego samego składnika majątku, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski
  o nabycie, w następnej wnioski o nieodpłatne przekazanie, a w ostatniej wnioski o darowiznę.
  W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania (data, godzina) z uwzględnieniem § 8 ust. 1 Rozporządzenia.
 7. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. Komisja powołana do oceny ofert wybierze te z najkorzystniejszą ceną a następnie powiadomi wnioskodawców, którzy je złożyli o dalszej procedurze związanej z nabyciem wybranego składnika(-ów).
  W przypadku. gdy na zakup jednego przedmiotu złożona zostanie więcej niż jedna oferta z jednakową, najwyższą ceną, w celu wyłonienia nabywcy zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami zgodnie z zapisami § 27 Rozporządzenia.
 8. Świętokrzyski Park Narodowy jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny wywoławcze oraz oferowane przez oferentów są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT w wysokości 23 %.
 9. Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 8.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w pokoju nr 11 “sekretariat” od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia składania wniosków – sprzedaż, oraz 60 dni – nieodpłatne przekazanie.

Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego”

bądź:

„Darowizna składnika majątku ruchomego”

bądź

„Sprzedaż składnika majątku ruchomego”

 1. Składniki majątku ruchomego można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z komisją likwidacyjną Świętokrzyskiego Parku Narodowego pod numerem telefonu (041) 3115106.
 2. Decyzję ostateczną w przedmiocie przekazania, darowizny czy sprzedaży majątku podejmie Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 3. Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Świętokrzyskim Parku Narodowym pod numerem telefonu (041) 3115106
 4. Informacje dotyczące Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – dostępne na stronie ŚPN – https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 — Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Załącznik nr 2 — Wniosek o sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Załącznik nr 3 — Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego.

Załącznik nr 4 — Wniosek o dokonanie darowizny składników majątku ruchomego.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/