Dzierżawa masztu metalowego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę masztu metalowego zlokalizowanego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu do lat 5 pod instalację urządzeń antenowych do transmisji danych.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Wzór umowy


2020-07-30

Ogłoszenie o wyniku

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa;
  • Znajomość procedur realizacji inwestycji budowlanych;
  • Prawo jazdy kategorii B.

Pełna treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-07-10

Ogłoszenie o wyniku naboru

Dzierżawa 8 miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż

OGŁOSZENIE  O  DRUGIM PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 8  MIEJSC HANDLOWYCH

W OKRESIE OD DNIA 18 CZERWCA 2020 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

 

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Stoiska – rozmieszczenie


2020-06-10

Ogłoszenie o wyniku

Nabór na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości.

Nazwa i adres jednostki: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat (40 godzin tygodniowo)

Umowa terminowa – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-06-17

Informacja o wyniku naboru

Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 w Nowej Słupi (parkingu)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 1 roku.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki
Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto
Obręb :    0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1
Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0    przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przeznaczenie nieruchomości
Działka funkcjonująca dotychczas jako parking – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów – ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

Ogłoszenie

Regulamin przetargu na dzierżawę gruntu

Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)


2020-04-22

Ogłoszenie o wyborze