Zawiadomienie o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Infrastruktura SPN UE - Plan Ochrony

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), oraz w nawiązaniu do Zawiadomienia o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 30 grudnia 2014r., niniejszym zawiadamiam, iż termin do zapoznania się z projektem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyłożonym w siedzibie Parku oraz dostępnym na stronie internetowej bip.swietokrzyskipn.org.pl oraz składania uwag i wniosków do tego projektu planu ochrony ulega przedłużeniu do dnia 2 lutego 2015r.
Uwagi i wnioski do wyłożonego projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, Bodzentyn, pokój nr 107 od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500 lub drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

z-ca dyr. Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Lech Buchholz

Pełna treść ogłoszenia

Zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Infrastruktura SPN UE - Plan Ochrony

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Jednocześnie informuję, iż:

  1. w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony/ oraz w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, Bodzentyn, pokój nr 107;
  2. uwagi i wnioski do wyłożonego projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, Bodzentyn, pokój nr 107 od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500 lub drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl.
  3. organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu

Projekt rozp. MS ws ustanowienia planu ochrony dla ŚPN

Załącznik do projektu rozp. MŚ ws. ustanowienia planu ochrony dla ŚPN

Ogłoszenie – Plan ochrony

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z pózn. zm..), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794)

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

Przedmiotem prac będzie projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Łysogóry” (kod obszaru PLH260002). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie uwzględniał zakres, o którym mowa w art. 29 tej ustawy konieczny do uznania go jako plan ochrony dla obszaru Natura 2000 „Łysogóry” w części położonej w granicach Parku.

Wszyscy zainteresowani mogą:

1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, 26-110 Bodzentyn, w godz. 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony

2) składać uwagi i wnioski do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Prace nad planami ochrony będą realizowane etapami. Po zakończeniu każdego z nich zostaną udostępnione informacje dotyczącego odpowiedniego etapu. Strona internetowa www.swietokrzyskipn.org.pl/plan-ochrony  umożliwi każdemu zainteresowanemu przesyłanie, za pomocą odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów dotyczących określonego etapu prac. Nie wyklucza to możliwości składania innych uwag i wniosków.

Do zakończenia pierwszego etapu prac niezbędną dokumentacją sprawy są założenia do projektu planu ochrony.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest dyrektor Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

Ogłoszenie