Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp. Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1. 7a, 7c, 7d, 7f So WC01 271,39 151,02 40985,32
2. 7a, 7c, 7d, 7f So WC02 159,07 179,78 28597,60
3. 7a, 7c, 7d, 7f So WD1 39,37 113,60 4472,43
4. 7a, 7c, 7d, 7f So WD2 21,94 125,24 2747,77
Ogółem x

x

491,77 x 76803,12

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 09.01.2018 r. do godziny 9.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra W0 So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.15 w dniu 09.01.2018 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
  Oferowana cena – 100%
 6. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 8. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 9. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 10. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

 

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

Sortyment Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1. 7a, 7c, 7d, 7f So WC01 271,39 172,59 46839,20
2. 7a, 7c, 7d, 7f So WC02 159,07 205,46 32682,52
3. 7a, 7c, 7d, 7f So WD1 39,37 129,82 5111,01
4. 7a, 7c, 7d, 7f So WD2 21,94 143,13 3140,27
Ogółem x

x

491,77 x 87773,00

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.