Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2

OGŁOSZENIE

Klonów  W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O.  Klonów

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1. 247b,247d So WB02 6,55 275,04 1801,51
2. 247b So WB03 2,27 317,28 720,23
3. 247b,247d,247g,247h So WC01 302,67 201,90 61109,07
4. 247b,247d,247g,247h So WC02 364,37 239,70 87339,49
5. 247b,247d So WC03 57,32 276,24 15834,08
6. 247b,247d,247g,247h So WD1 22,49 149,17 3354,83
7. 247b,247d,247g So WD2 18,91 164,13 3103,70
8. 247b So WD3 8,93 180,32 1610,26
9. 247b,247d,247h So S10 23,67 170,62 4038,58
10. 247b,247d jd S10 3,18 170,62 542,57
11. 247b św S10 0,20 170,62 34,12
x

 

Razem So 807,18 x 178911,75
Razem Jd 3,18 x 542,57
Razem Św 0,20 x 34,12
Ogółem x

x

810,56 x 179488,44


Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 27.01.2017 r. do godziny 10.30 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna

     Klonów W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2 ”.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.45 w dniu 27.01.2017 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 1. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 1. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 1. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 1. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So, Jd część 1

OGŁOSZENIE

Klonów  W0 So, Jd część 1

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O.  Klonów

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1. 211a So WC01 59,94 201,90 12101,89
2. 211a So WC02 43,80 239,70 10498,86
3. 211a So WC03 0,75 276,24 207,18
4. 211a So WD1 5,39 149,17 804,03
5. 211a Jd WC01 0,48 220,15 105,67
x

 

Razem So 109,88 x 23611,96
Razem Jd 0,48 x 105,67
Ogółem x

x

110,36 x 23717,63

 Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 27.01.2017 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Klonów W0 So, Jd część 1”.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15 w dniu 27.01.2017 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 1. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 1. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3
  i ilości (masy) sortymentu.
 1. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 1. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami –  główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 597
Razem 597
Drewno średniowymiarowe S10 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 75
Razem 75
Drewno średniowymiarowe S2 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 128
Razem 128
Drewno średniowymiarowe S4 Dąb 5
Inne gatunki liściaste 40
Gatunki iglaste 290
Razem 335
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 1135

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna So grupy S

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno sosnowe loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) grupy S (średniowymiarowe drewno stosowe) w ilości 56,81 m3 według poniższej specyfikacji:

 

 

Lp

 

Obwód Ochronny  

Oddział

Gatunek Sortyment długość (m) Masa wyjściowa

(m³)

Cena jednostkowa netto zł/m3 Cena jednostkowa brutto zł/m3
1. Chełmowa Góra 6a sosna S2a (papierówka) 1,20 56,81 146,55 180,26

 

 1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny – Zarządzenie  Nr 8/2016

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać  w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4,  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/

 1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej
  www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
 1. Minimalna ilość podlegająca sprzedaży to 0,33 m3 (metr sześcienny)

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy S

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) grupy S (drewno średniowymiarowe) w ilości 4,00 m3 według poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja Oddział gatunek sortyment długość (m) Masa wyjściowa

(m³)

Cena jednostkowa netto zł/m3 Cena jednostkowa brutto zł/m3
1. Bodzentyn składnica przejściowa dąb czerwony S2b (papierówka) 2,50 4,00 162,72 200,14

 

 1. Do podanej ceny należy doliczyć zryczałtowane koszty zrywki w wysokości 30 zł/m3 powiększone o obowiązujący podatek VAT.
 1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny –  Zarządzenie  Nr 8/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać  w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4,  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/
 2. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 3. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy W0

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) :

1.1. grupy W0 loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) w ilości 26,19 m3 ,

1.2. grupy W0 loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) w ilości 3,53 m3 , według poniższej specyfikacji:

 

Lp

 

 

 

Obwód Ochronny

 

 

Oddział

 

 

 

Gatunek

 

 

Sortyment

 

Masa wyjściowa

(m³)

cena jednostkowa  netto zł/m3 cena jednostkowa  brutto zł/m3
1. Dąbrowa składnica przejściowa dąb czerwony WC01

6,36

249,28 306,61
składnica przejściowa dąb czerwony  

WC02

15,87 366,82 451,19
składnica przejściowa dąb czerwony  

WC03

2,41 500,79 615,97
składnica przejściowa dąb czerwony  

WD2

1,55 233,27 286,92
Razem x x 26,19 x x
2. Klonów 214 a,b

loco-las

dąb czerwony WC01 0,47 249,28 306,61
dąb czerwony  

WC02

1,13 366,82 451,19
dąb czerwony  

WD1

0,68 128,90 158,55
dąb czerwony  

WD2

 

1,25

 

233,27

286,92
Razem x x 3,53 x x
Ogółem x x 29,72 x x

 

 1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

 

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski