Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 376
Razem 376
Drewno średniowymiarowe S2 Dąb 63
Inne gatunki liściaste 15
Gatunki iglaste 27
Razem 105
Drewno średniowymiarowe S4 Dąb 124
Inne gatunki liściaste 50
Gatunki iglaste 154
Razem 328

Łączna ilość grubizny w ( m3 )

809

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa WO So

OGŁOSZENIE

Dąbrowa  WO So

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

 

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O.  Dąbrowa

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1. 31a, f So WB02 68,43 286,56 19609,30
2. 31a So WB03 6,76 330,00 2230,80
3. 31a, f So WC01 136,78 205,92 28165,74
4. 31a, f So WC02 353,15 244,32 86281,61
5. 31a So WC03 4,77 281,52 1342,85
6. 31a, f So WD1 11,42 154,10 1759,82
7. 31a, f So WD2 36,15 169,38 6123,09
x x Razem So 617,46 X 145513,21

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 26.01.2016 r. do godziny 1000 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa WO So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1010 w dniu 26.01.2016 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 2. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16. pokój nr 16

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra WO So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra WO So

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra .

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1 6a So WC01 144,92 205,92 29 841,93
2 6a So WC02 85,35 244,32 20 852,71
3 6a So WC03 1,35 281,52 380,05
4 6a So WD1 13,78 154,1 2 123,50
5 6a So WD2 4,38 169,38 741,88
x x Razem So 249,78 X 53 940,07

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 14.01.2016 r. do godziny 1000 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra WO So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1010 w dniu 14.01.2016 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 2. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie