Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So, Jd część 1 – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2

OGŁOSZENIE

Klonów  W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O.  Klonów

RodzajSortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.247b,247dSoWB026,55275,041801,51
2.247bSoWB032,27317,28720,23
3.247b,247d,247g,247hSoWC01302,67201,9061109,07
4.247b,247d,247g,247hSoWC02364,37239,7087339,49
5.247b,247dSoWC0357,32276,2415834,08
6.247b,247d,247g,247hSoWD122,49149,173354,83
7.247b,247d,247gSoWD218,91164,133103,70
8.247bSoWD38,93180,321610,26
9.247b,247d,247hSoS1023,67170,624038,58
10.247b,247djdS103,18170,62542,57
11.247bśwS100,20170,6234,12
x

 

Razem So807,18x178911,75
Razem Jd3,18x542,57
Razem Św0,20x34,12
Ogółemx

x

810,56x179488,44


Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 27.01.2017 r. do godziny 10.30 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna

     Klonów W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2 ”.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.45 w dniu 27.01.2017 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 1. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 1. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 1. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 1. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So, Jd część 1

OGŁOSZENIE

Klonów  W0 So, Jd część 1

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O.  Klonów

RodzajSortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.211aSoWC0159,94201,9012101,89
2.211aSoWC0243,80239,7010498,86
3.211aSoWC030,75276,24207,18
4.211aSoWD15,39149,17804,03
5.211aJdWC010,48220,15105,67
x

 

Razem So109,88x23611,96
Razem Jd0,48x105,67
Ogółemx

x

110,36x23717,63

 Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 27.01.2017 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Klonów W0 So, Jd część 1”.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15 w dniu 27.01.2017 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 1. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 1. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3
  i ilości (masy) sortymentu.
 1. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 1. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami –  główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Dąb0
Inne gatunki liściaste0
Gatunki iglaste597
Razem597
Drewno średniowymiarowe S10Dąb0
Inne gatunki liściaste0
Gatunki iglaste75
Razem75
Drewno średniowymiarowe S2Dąb0
Inne gatunki liściaste0
Gatunki iglaste128
Razem128
Drewno średniowymiarowe S4Dąb5
Inne gatunki liściaste40
Gatunki iglaste290
Razem335
Łączna ilość grubizny w ( m3 )1135

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna So grupy S

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno sosnowe loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) grupy S (średniowymiarowe drewno stosowe) w ilości 56,81 m3 według poniższej specyfikacji:

 

 

Lp

 

Obwód Ochronny 

Oddział

GatunekSortymentdługość (m)Masa wyjściowa

(m³)

Cena jednostkowa netto zł/m3Cena jednostkowa brutto zł/m3
1.Chełmowa Góra6asosnaS2a (papierówka)1,2056,81146,55180,26

 

 1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny – Zarządzenie  Nr 8/2016

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać  w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4,  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/

 1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej
  www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
 1. Minimalna ilość podlegająca sprzedaży to 0,33 m3 (metr sześcienny)

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy S

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) grupy S (drewno średniowymiarowe) w ilości 4,00 m3 według poniższej specyfikacji:
Lp

 

LokalizacjaOddziałgatuneksortymentdługość (m)Masa wyjściowa

(m³)

Cena jednostkowa netto zł/m3Cena jednostkowa brutto zł/m3
1.Bodzentynskładnica przejściowadąb czerwonyS2b (papierówka)2,504,00162,72200,14

 

 1. Do podanej ceny należy doliczyć zryczałtowane koszty zrywki w wysokości 30 zł/m3 powiększone o obowiązujący podatek VAT.
 1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny –  Zarządzenie  Nr 8/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać  w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4,  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/
 2. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 3. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski