Odbiornik GNSS klasy geodezyjnej i kontroler wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem i szkoleniem

ZAPYTANIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

Uwaga:

 1. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie o rozpoznaniu cenowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.
 3. Tryb postępowania: rozpoznanie rynku.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Odbiornik GNSS klasy geodezyjnej i kontroler wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem i szkoleniem.

 1. ) Odbiornik GNSS:

(więcej…)

Wykarczowanie, zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej:

1). Wykarczowanie lub, przy braku takiej możliwości, wycięcie przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów  (oraz ich odrośli) –  powierzchnia objęta zabiegiem –  0,70 ha

2).  Zebranie i wyniesienie  wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym)  poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha

 1. Miejscem wykonania usługi jest Skarpa Zapusty – działka ewidencyjna 202/2 obwód Cząstków; 2j oraz 2o; obwód ochronny Chełmowa Góra
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie
 • Dokonać wizji lokalnej terenu w miejscu wykonywania zamówienia do dnia 20.09.2019
 1. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2019
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Ossowska st. specjalista ds. ochrony przyrody tel. 41 31 15 106 wew. 15
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 23.09.2019r  godzina 1000
 6. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż.Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Wzór umowy

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Wzór oferty cenowej


2019-09-24

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie prac ziemnych na terenie ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Wykonanie prac ziemnych zgodnie z projektem umowy na ścieżce przyrodniczo – kulturowej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna polegających na udrożnieniu i podczyszczeniu 745 mb istniejących rowów w Obwodzie Ochronnym Dębno.

Parametry techniczne na wyżej wymienione prace: minimalna szerokość góra: 80-120 cm, minimalna głębokość: 60-80 cm, minimalna szerokość dołu: 40-60 cm (ziemię przewieźć w ubytki nawierzchni na odległość do 50 m).

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy zakres częstotliwość

Załącznik nr 2 do umowy karta gwarancyjna


2019-09-10

Ogłoszenie o wyborze

Pakiet ubezpieczeń dla ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera , autocasco.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności oraz  posiadanego mienia.
(więcej…)

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2019 r.  zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 26-06-2019r. do  04-07-2019r..
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 „Szczegółowy opis zamówienia”
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 05-07-2019, godzina 900.
 5. Ofertę można:

(więcej…)

Zakup umundurowania oraz odzieży służbowej i odzieży bhp

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

Załącznik 1. Wykaz umundurowania i odzieży BHP

Załącznik 2. Wzór oferty cenowej


2019-06-25

Ogłoszenie o wyborze