Zakup wraz z dostawą sprzętu do zwalczania szkodnictwa leśnego

       OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem leśnym i antropopresją w celu przywracania bioróżnorodności” , dofinansowanego w ramach Umowy dotacji NFOŚiGW nr 1420/2023/Wn13/OP-wk/D, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu:

 • kamera leśna – szt. 1
 • lornetka termowizyjna – szt. 1
 • noktowizor – szt. 1
 • kamera interwencyjna – szt. 4
 • fotopułapka – szt. 6
 • latarka ręczna – szt. 4
 • latarka czołowa – szt. 4

Szczegółowe parametry techniczne sprzętu zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Ofertę według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 20.05.2024 r. do godziny 1200

Ofertę można:

 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna zamówienia

Zał nr 2 – Wzór oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-22

Ogłoszenie o wyborze

Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68c07864-02cd-11ef-b81b-aebd110f5279

 

 

Termin składania ofert: 09.05.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 09.05.2024 rok, godz. 11:30.

 


 

Ogłoszenie

SWZ z załącznikami

 


2024-05-09

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


2024-05-13

Informacja o unieważnieniu postępowania


2024-05-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Likwidacji dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r. w ilości 400 roboczogodzin, według wytycznych określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, do której Wykonawca zostanie wybrany w drodze postępowania.

Intensywność prac jest zależna od warunków pogodowych bądź zlokalizowania tzw. „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie ŚPN. Prace w poszczególnych Obwodach Ochronnych będą wykonywane według potrzeb na wniosek leśniczego terenowego danego Obwodu Ochronnego lub osoby zastępującej go w pracy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  1. należy zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym;
  2. z uwagi na trudności związane z pracą w terenie leśnym oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych,
   nie dopuszcza się do zatrudnienia osób, których stan zdrowia, wiek lub kondycja fizyczna mogą spowodować wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą;
  3. w przypadku wyboru oferty Wykonawca zarejestruje działalność gospodarczą. Jeśli Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą nie zarejestruje działalności umowa nie będzie mogła być podpisana (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej);
  4. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).1

 1. Termin realizacji zamówienia: w  okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów – nie dotyczy
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Sikora-Marzec, gł. specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 311 51 06 wew. 15,
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 06.05.2024 r. do godziny 10.00.
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 z dopiskiem „OP.282.14.2024.PSI – Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 23.04.2024 r.”.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Z-ca Dyrektora ŚPN
ds. ochrony przyrody i administracji
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – projekt umowy, Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-06

Ogłoszenie o wyborze

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia: „Wykorzystanie technik teledetekcyjnych przy ocenie stanu zasobów przyrodniczych ŚPN i obszaru Natura 2000 Łysogóry” 

Ogłoszenie

Formularz wyceny

Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, pługa oraz wozu asenizacyjnego

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, pługa oraz wozu asenizacyjnego”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee6276ea-f718-11ee-b016-82aaee56c84c

 

Termin składania ofert: 29.04.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 29.04.2024 rok, godz. 11:30.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami


2024-04-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do treści SWZ


2024-04-18

Pytania i odpowiedzi do SWZ


2024-04-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi do SWZ


2024-04-29

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


2024-05-06

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Części nr 1 i Części nr 3


2024-05-27

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część 2


2024-07-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej) według załączonego zestawienia, dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy


2024-04-16

Uwaga! Zmiana wzoru oferty cenowej (zmiana ilości)

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym

Wzór oferty cenowej


2024-05-09

Ogłoszenie o wyborze