Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN (2 części)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN”(z podziałem na części)

Część I – Remont ogrodzenia cmentarza na Polanie Bielnik o długości około 82 m według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II).

Część II – Prace remontowe dwóch „Kapliczek Kalwaryjskich” znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oddz. 196 s na działce ewidencyjnej nr 2023, Obręb Nowa Słupia, Gmina Nowa Słupia.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e93a96dd-377b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Termin składania ofert: 06.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 06.09.2023 rok, godz. 11:30.

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”-zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentyn informuje o ogłoszeniu przetargu przez Ojcowski Park Narodowy na:

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

na BIP:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/199.html

Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia dz. nr ewid. 1193/1 obręb 0010 Nowa Słupia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy:

  • Etap I – Opracowanie 2 koncepcji architektoniczno-budowlanych (do wyboru przez Zamawiającego);
  • Etap II – Opracowanie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego (według zał. numer 2).

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

  • Posiada wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do świadczenia prac projektowych.
  • Posiada uprawnienia budowlane i jest wpisany na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2023 roku

Ofertę według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 18.08.2023 roku godzina 12:00

Ofertę można:

  • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010  Bodzentyn,
  • Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-22

Ogłoszenie o wyborze

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód dla zadania pn. „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsca na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn. „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na etapy:

Etap I – Opracowanie koncepcji modernizacji galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, w tym zagospodarowanie wejścia wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – technicznej. Termin realizacji do 30 listopada 2023 r.
Etap II – Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego. Termin realizacji do 28 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Zalecenia konserwatorskie

Załączniki do umowy


2023-08-17

Ogłoszenie o wyniku

Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
o zapytaniu.

Usługa wykaszania i odkrzaczania będzie wykonywana w zależności od potrzeb, według zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników terenowych Służby Parku poszczególnych Obwodów Ochronnych. Polegać będzie na wykaszaniu i odkrzaczaniu szlaków, ścieżek edukacyjnych, obiektów edukacyjnych znajdujących się na obszarze ŚPN.  Prace będą wykonywane przy pomocy urządzeń, w tym mechanicznych, których celem będzie usunięcie roślinności niskiej, podrostu drzew i krzewów (z wyniesieniem usuniętej biomasy w głąb lasu), porządkowanie terenu na trasach szlaków
i ścieżek, w tym również w „miejscach odpoczynku”. Na terenie ŚPN „miejscami odpoczynku” są miejsca znajdujące się przy wejściach do parku oraz miejsca wyznaczone na trasach szlaków, ścieżek wyposażone w urządzenia małej architektury (ławki, stoły, schrony przeciwdeszczowe), infrastrukturę informacyjną oraz miejsca obsługi ruchu turystycznego. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiednich narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac (rękawiczki, siekiera, sekator, grabie, wykaszarka, kamizelka odblaskowa itp.).

Zaplanowana łączna ilość roboczogodzin na wykonanie usługi wynosi 150 (słownie: sto pięćdziesiąt roboczogodzin), na wszystkie Obwody Ochronne.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – druk oferty

Zał. nr 2 – Projekt umowy

Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-11

Ogłoszenie o wyborze oferty

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu – O.O Chełmowa Góra, Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 21.08.2023 roku do 27.11.2023 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Część III.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 – Wzór umowy, Oświadczenie do umowy

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 i 2.3.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 01.08.2023 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.

Zał. nr 5 – Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-17

Ogłoszenie o wyborze