Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu – O.O Chełmowa Góra, Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 21.08.2023 roku do 27.11.2023 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Część III.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 – Wzór umowy, Oświadczenie do umowy

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 i 2.3.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 01.08.2023 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.

Zał. nr 5 – Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-17

Ogłoszenie o wyborze

Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 18 Parków Narodowych – II postępowanie.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentyn informuje o ogłoszeniu przetargu na:

„Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 18 Parków Narodowych – II postępowanie. ”

dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45168540-2acd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

na BIP:

https://www.bgpn.pl/przetargi/zp152023-zakup-wraz-z-oznakowaniem-i-dostawa-samochodow-elektrycznych-do-18-parkow-narodowych-ii-postepowanie.html

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-45168540-2acd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie

Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia są: Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń, wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.

Zwiększenie mocy istniejącej instalacji PV poprzez zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na gruncie na potrzeby Ośrodka i Dyrekcji ŚPN

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zwiększenie mocy istniejącej instalacji PV poprzez zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na gruncie na potrzeby Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura towarzyszącą”

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac27601e-2adb-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 11.08.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 11.08.2023 rok, godz. 11:30.

Pielęgnacja „Skarpy Zapusty” poprzez wycięcie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
    1. Wykonanie usługi polegającej na pielęgnacji kserotermicznej „Skarpy Zapusty” poprzez wycięcie przy powierzchni ziemi drzew i krzewów oraz ich odrośli – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha
    2. Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha

Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia podpisania umowy do 20 października 2023 r.
Konserwacji tj. czyszczeniu i malowaniu urządzeń małej architektury turystycznej zostaną poddane urządzenia wykonane w 2018 roku oraz 2019 roku. Prace będą polegać na zdarciu łuszczącej się warstwy impregnatu (farby) oraz usunięciu, porastających drewniane elementy, mchów i porostów a następnie dwukrotnym pokryciu, drewnianych elementów, nową warstwa impregnatu odporną na warunki atmosferyczne, grzyby, owady i pleśnie. Materiały do wykonania usługi spełniające w/w wymagania zostaną dostarczone w ramach usługi przez Wykonawcę.

Łączna ilość zaplanowanych urządzeń do konserwacji wynosi 27 szt. w tym: Schron przeciwdeszczowy – 1 szt. Ogrodzenie z poręczą – 17 szt. (w różnych wariantach), Słupek drogowskaz z daszkiem – 9 szt. Typ wariantu ogrodzenia z poręczą zależy od ilości poszczególnych przęseł, tworzących jedno urządzenie np. Typ 1 posiada 8 przęseł dł. 1 mb. (po 4 przęsła z jednej strony trasy) natomiast Typ 5 posiada 16 przęseł dł. 1 mb. (po 8 przęseł z jednej strony trasy). Poglądowe zdjęcia urządzeń turystycznych objętych przedmiotem zamówienia stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o zapytaniu.

Urządzenia turystyczne zlokalizowane są na przyrodniczo kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna

Załącznik do umowy – Oświadczenie wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2023-08-07

Ogłoszenie o wyborze