Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej) według załączonego zestawienia, dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy


2024-04-16

Uwaga! Zmiana wzoru oferty cenowej (zmiana ilości)

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym

Wzór oferty cenowej


2024-05-09

Ogłoszenie o wyborze

Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej – Modernizacja galerii widokowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsca na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn.: „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje teren Obwodu Ochronnego Święty Krzyż, oddział 116 f,g, Województwo  Świętokrzyskie, Powiat Kielecki, Gmina Nowa Słupia, Obręb Nowa Słupia, Numer Obrębu 00001, Działka Ewidencyjna nr 2018, miejsce objęte następującymi formami ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000 oraz formą ochrony zabytków i opiece nad zabytkami: pomnik historii „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze”, Rezerwat Archeologiczny „Łysa Góra”.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na etapy:

Etap I – Opracowanie koncepcji przebudowy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, w tym zagospodarowanie wejścia.

Etap II – Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.

Etap III – Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z przykładami infrastruktury turystycznej wchodzącej w skład Parkowego Systemu Informacji (PSI)
Załącznik nr 2 – Wzór oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załączniki do umowy
Załącznik nr 4 – Zalecenia konserwatorskie
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-04-29

Ogłoszenie o wyborze

Likwidacji dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 25.04.2024 r. do 31.10.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  okresie od 25.04.2024 r. do 31.10.2024 r. w ilości 400 roboczogodzin, według wytycznych określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, do której Wykonawca zostanie wybrany w drodze postępowania.

Rozeznaniu rynku na dokumentację projektową

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NA:
Dokumentację projektową na „Adaptację zespołu drewnianej zabudowy dawnego nadleśnictwa Św.
Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej 4b na potrzeby turystyczno-usługowe, wystawiennicze, kulturalne i
edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu”

Rozeznaniu rynku – Ogłoszenie

Załączniki:
1. Formularz odpowiedzi na zapytanie
2. Załącznik graficzny – mapa działki nr ewid. 688/9
3. Dokumentacja zdjęciowa

Zbieranie śmieci na szlakach, ścieżkach edukacyjnych oraz sprzątanie toalety leśnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego w okresie od 25 marca do 30 listopada 2024 r. oraz sprzątanie toalety leśnej zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie w okresie od 02 maja do 31 października 2024 r.

Z-ca Dyrektora ŚPN
ds. Udostępniania i Monitoringu
mgr Arkadiusz Adamczyk
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-03-21

Ogłoszenie o wyborze