Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – O.O Chełmowa Góra część 1

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – O.O Chełmowa Góra część 1.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 telefon 41 311-51-06

e-mail dyrekcia@swietokrzyskipn.org.pl zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

I Nazwa zamówienia:

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do budynku Świętokrzyskiego Parku Narodowego oleju opałowego Ekoterm Plus lub Lotos Red lub równoważnego podanym w pkt 3 parametrom w ilości 11 000 litrów.
 2. Wykonawca dostarczy olej opałowy pod adres:

Budynek Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

 1. Wykonawca dostarczy olej opałowy Ekoterm Plus lub Lotos Red lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:
  • wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg,
  • zawartość siarki – maks. 0,10 % (m/m),
  • temperatura zapłonu – min. 56 oc,
  • temperatura płynięcia – max. – 20 o C,
  • gęstość w temp. 15 oc – nie większa niż 860 kg/m3.
 2. Wykonawca dostarczy olej opałowy spełniający wymagania normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008).
 3. Ofertę należy złożyć do dnia: 16.11.2023 r., do godziny 11:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl .W tytule wiadomości należy zamieścić: „Oferta na: Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.”

Ogłoszenie

 

Załączniki:

Zał. nr 1 – wzór umowy

Zał. nr 3 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 4 -Oświadczenie Wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

 


2023-11-20

Ogłoszenie o wyborze

Koszenia, wycinka, karczowanie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona bogatych florystycznie niżowych muraw bliźniczkowych, siedlisk zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych przez wykonanie koszenia z usuwaniem biomasy oraz usuwanie (wycinka, karczowanie) drzew i krzewów zmieniających charakter siedliska.

Roboty budowlane – rozbiórka budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynku mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego w miejscowości Trzcianka 60A dz. nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Zał. 1 Program rozbiórki

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Wzór oferty


2023-11-07

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac arborystycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 105 sztuk drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych, zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, ścieżkach rowerowych, gruntach własności prywatnej w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Część IV) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej
 3. Zał. nr 3 Wzór Umowy, Oświadczenie do umowy
 4. Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 21.09.2023 r. dotyczącym prac arborystycznych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych w ekosystemach leśnych ŚPN.
 5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta
 6. Zał. nr 6 Wykaz wykonanych usług
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2023-09-28

Ogłoszenie o wyborze

Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów poprzez czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie), udrożnienie przepustów, wykopanie nowych rowów i podczyszczenie istniejących rowów.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do 30.11.2023r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.

(niepotrzebne skreślić)

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jarosław Iwan – komendant Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 25

Robert Wójcik – st. strażnik Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 18

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)

 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:zamowienia@swietokrzyskipn.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • wycenę według załączonego wzoru proszę przekazać do dnia 13.09.2023 r.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. Nr 2 – Projekt umowy

Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-09-14

Ogłoszenie o wyborze