Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia są: Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń, wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.

Pielęgnacja „Skarpy Zapusty” poprzez wycięcie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
    1. Wykonanie usługi polegającej na pielęgnacji kserotermicznej „Skarpy Zapusty” poprzez wycięcie przy powierzchni ziemi drzew i krzewów oraz ich odrośli – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha
    2. Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha

Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia podpisania umowy do 20 października 2023 r.
Konserwacji tj. czyszczeniu i malowaniu urządzeń małej architektury turystycznej zostaną poddane urządzenia wykonane w 2018 roku oraz 2019 roku. Prace będą polegać na zdarciu łuszczącej się warstwy impregnatu (farby) oraz usunięciu, porastających drewniane elementy, mchów i porostów a następnie dwukrotnym pokryciu, drewnianych elementów, nową warstwa impregnatu odporną na warunki atmosferyczne, grzyby, owady i pleśnie. Materiały do wykonania usługi spełniające w/w wymagania zostaną dostarczone w ramach usługi przez Wykonawcę.

Łączna ilość zaplanowanych urządzeń do konserwacji wynosi 27 szt. w tym: Schron przeciwdeszczowy – 1 szt. Ogrodzenie z poręczą – 17 szt. (w różnych wariantach), Słupek drogowskaz z daszkiem – 9 szt. Typ wariantu ogrodzenia z poręczą zależy od ilości poszczególnych przęseł, tworzących jedno urządzenie np. Typ 1 posiada 8 przęseł dł. 1 mb. (po 4 przęsła z jednej strony trasy) natomiast Typ 5 posiada 16 przęseł dł. 1 mb. (po 8 przęseł z jednej strony trasy). Poglądowe zdjęcia urządzeń turystycznych objętych przedmiotem zamówienia stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o zapytaniu.

Urządzenia turystyczne zlokalizowane są na przyrodniczo kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna

Załącznik do umowy – Oświadczenie wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2023-08-07

Ogłoszenie o wyborze

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód dla zadania pn. „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsca na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn. „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na etapy:

Etap I – Opracowanie koncepcji modernizacji galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, w tym zagospodarowanie wejścia wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – technicznej. Termin realizacji do 30 listopada 2023 r.
Etap II – Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego. Termin realizacji do 28 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Zalecenia konserwatorskie

Załączniki do umowy


2023-08-07

Ogłoszenie o wyniku

Odtworzenie rowków odpływowych i utrzymanie drożności przepustów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część A.

Odtworzenie rowków odpływowych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Część B.

Utrzymanie drożności przepustów usytuowanych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie Części. Oferta złożona na daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym dla tej Części !!!

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2A – projekt umowy dla Części A

Załącznik nr 2B – projekt umowy dla Części B

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2023-08-09

Ogłoszenie o wyborze ofert

Pakiet ubezpieczeń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera, autocasco.

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Zgodnie z załącznikami o numerach od 1- 8 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.