Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r.

Ogłoszenie

Zał nr 1 do ogłoszenia – Wzór oferty

Zał nr 2 do ogłoszenia – projekt umowy

Zał nr 3 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Zał nr 1 do umowy – wykaz pracowników ŚPN

Zał nr 2 do umowy – protokół częściowego odbioru prac

Zał nr 3 do umowy – Oświadczenia Oferenta ws. RODO

Zał nr 4 do umowy – Oświadczenia Oferenta o niewykluczeniu z postępowania


2023-03-23

Ogłoszenie o wyborze oferenta

Przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 07.03.2023 roku do 31.03.2023 roku usługi obejmującej przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Zabieg ochronny polega na jednostkowym i grupowym usuwaniu drzew bocznie ocieniających korony modrzewi polskich dla założenia gniazd. Cięcia poszerzające na gniazdach stwarzające warunki do powstawania odnowienia naturalnego modrzewi. Wielkość kształtowanych gniazd w oddz. 3Aa Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra (powierzchnia całkowita 3,36 ha) wynosi: gniazdo nr 1 – 0,20ha, gniazdo nr 2 – 0,20 ha, gniazdo nr 3 – 0,15 ha. Realizowane działanie odnosi się do zapisów Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Klimatu i Środowiska  z 31 grudnia 2021 r. poz. 106) Załącznik nr 2, ust. II, pkt. A,  ppkt. 10, str. 17-18.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 3. Wzór umowy  Załącznik nr 3. do umowy – Oświadczenie

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu

Załącznik nr 5. Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-03-02

Ogłoszenie o wyborze

 

Przeprowadzenie prac arborystycznych – Grzegorzowice – ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 11 sztuk drzew oraz wycinki 3 sztuk drzew trudnych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych bądź sprzętu specjalistycznego, zagrażających osobom przebywającym w obrębie drogi dojazdowej do cmentarza oraz cmentarza Parafialnego w miejscowości Grzegorzowice w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-12-15

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac arborystycznych – Grzegorzowice

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 11 sztuk drzew oraz wycinki 3 sztuk drzew trudnych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych bądź sprzętu specjalistycznego, zagrażających osobom przebywającym w obrębie drogi dojazdowej do cmentarza oraz cmentarza Parafialnego w miejscowości Grzegorzowice w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-12-09

Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostarczenie systemu do prowadzenia sklepu internetowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu – w okresie obowiązywania umowy – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego. Oprogramowanie komputerowe będzie pełniło funkcję sklepu do internetowej sprzedaży wybranych usług i towarów udostępnionych przez Zamawiającego z możliwością ich rozliczenia, ewidencji, weryfikacji oraz raportowania. W sklepie internetowym sprzedawcą jest Zamawiający, a środki ze sprzedaży usług i towarów przesyłane są bezpośrednio na konto lub subkonto Zamawiającego.

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 25.11.2022 r. godzina 12.00.
Ofertę można:

  • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  2. Zał. nr 2 Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 3 Wzór Umowy, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  4. Zał. nr 4 Wzór Wykazu usług
  5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2022-11-28

Ogłoszenie o wyniku