Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 10.08.2015 r. do dnia 30.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 10.08.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 29.07.2015 do 05.08.2015r..
 • przedstawienie referencji wykonywania prac pielęgnacyjnych w okresie ostatnich 5 lat na terenach chronionych rozumianych w myśl art.6 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 29.07.2015 r. do dnia 30.10.2017 r. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.07.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 29.07.2015 r. do dnia 30.10.2017 r.

do dnia 22.07.2015 r.  wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Zamknięto postępowanie (Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym) z dnia 14.07.2015 r. zn. spr. OP-650-1/2015 ls bez dokonania wyboru oferty.

Wszystkie złożone oferty zawierają cenę za I rok zamówienia przekraczającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu

Zakup trzech laptopów z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup trzech laptopów z wyposażeniem i oprogramowaniem MS OfficeProPlus 2013 MOLP i urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 13.08.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30.07.2015r, godzina 1000.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 29.07.2015 r. do dnia 30.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 29.07.2015 r. do dnia 30.10.2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 14.07.2015 do 21.07.2015 r..
 • Przedstawienie referencji stwierdzających wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie ostatnich 5 lat na terenach chronionych rozumianych w myśl art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880).
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2017 r. w rozbiciu na Etapy zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółowy opis zamówienia
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 22-07-2015r. do godziny 1400.
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:

 1. Szczegółowy opis zamówienia,
 2. Wzór oferty cenowej,
 3. Wzór Umowy

Ogłoszenie

Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2015 roku w zapytaniu ofertowym na: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej 56 i w miejscowości Celiny w wyznaczonym terminie do dnia 10 lipca 2015 roku wpłynęły 5 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę:

– Firma Handlowo-Usługowa Trans-Kop Rafał Dzido ul. 11 Listopada 45 23-400 Biłgoraj – Zdjęcie i utylizacja azbestu w osadzie Celiny i Nowa Słupia przy ul. Świętokrzyskiej 56

Kom-Trans Usługi Koparkowo-Transportowe   Piotr Saletra Barcza 49 26-001 Masłów rozbiórka budynków, wywóz gruzu i wyrównanie terenu z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:

za zdjęcie i utylizację azbestu 4 919,99 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście 99/100 złotych)

za rozbiórka budynków, wywóz gruzu i wyrównanie terenu 27 675,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec