Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją
  2. Termin realizacji zamówienia: 18.07.2023r.
  3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, gł. specjalista ds. informatycznych, tel. 41 31 15 106 wew. 61
  5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 05.07.2023r. godzina 15:00.
  6. Ofertę można:

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu – O.O Chełmowa Góra, Dąbrowa, Klonów

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 14.08.2023 roku do 27.11.2023 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 Wzór Umowy, Oświadczenie

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 i 2.3.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 13.06.2023 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.

Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-06-20

Ogłoszenie o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego

Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej) według załączonego zestawienia, dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1- Zestawienie umundurowania

Wzór umowy

Wzór oferty cenowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-07-27

Ogłoszenie o wyborze

Zbieranie śmieci na szlakach i ścieżkach ŚPN oraz sprzątanie toalety leśnej w Św. Katarzynie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego w okresie od 03 kwietnia do 30 listopada 2023 r. oraz sprzątanie toalety leśnej zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie w okresie od 03 kwietnia do 31 października 2023 r.

Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 24.03.2023 r. do godzina 12.00 w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

Ofertę można:

  • Przesłać na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4,
  • przesłać e-mailem na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06,
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, 26 – 010 Bodzentyn, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „UZ.282.08.2023.SR Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 15.03.2023 r.”

Ogłoszenie

Załączniki:

Druk oferty

Wzór umowy

Załączniki do umowy

Oświadczenia Oferenta ws. RODO


2023-03-28

Ogłoszenie o wyborze ofert

Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r.

Ogłoszenie

Zał nr 1 do ogłoszenia – Wzór oferty

Zał nr 2 do ogłoszenia – projekt umowy

Zał nr 3 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Zał nr 1 do umowy – wykaz pracowników ŚPN

Zał nr 2 do umowy – protokół częściowego odbioru prac

Zał nr 3 do umowy – Oświadczenia Oferenta ws. RODO

Zał nr 4 do umowy – Oświadczenia Oferenta o niewykluczeniu z postępowania


2023-03-23

Ogłoszenie o wyborze oferenta