Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.11.2021 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego do dnia 09.11.2021 wpłynęło : 2 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5 554,20 zł brutto.

Ogłoszenie

Budowa przejścia dla pieszych (podestu drewnianego – wariant z poręczą)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przejścia dla pieszych (podestu drewnianego – wariant z poręczą) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnianym turystycznie (przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna zielona) na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Termin składania ofert do dnia 04.11.2021r. godzina 12.00.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowo – techniczna urządzeń turystycznych i edukacyjnych

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – projekt karty gwarancyjnej


2021-11-05

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Wykonanie kontroli okresowej (przegląd roczny) nieruchomości

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi kontroli okresowej (przegląd roczny) dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w poniższym zakresie, dla nieruchomości wskazanych w załączniku  nr  1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przegląd budynku  należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w art.  62  ust.  1  pkt.  1a, 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy tj.: – kontroli  okresowej  (przegląd  roczny),  polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  elementów budynku, budowli i instalacji  narażonych  na  szkodliwe wpływy  atmosferyczne  i  niszczące  działania  czynników  występujących  podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Ogłoszenie

Załączniki


2021-10-07

Odpowiedź na pytanie


2021-10-13

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac chirurgii drzew

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac chirurgii drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych, zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, przy obiektach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 Wzór Umowy

Zał. nr 4 Klauzula Informacyjna RODO

Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.6 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 07.09.2021 r. dotyczącym prac z zakresu chirurgii drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych w ekosystemach leśnych ŚPN.


2021-09-20

Ogłoszenie o wyborze

Remont instalacji sygnalizacji pożarowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4 na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Ogłoszenie

Program funkcjonalno-użytkowy

Wzór oferty


2021-09-21

Ogłoszenie o wyborze

Karczowanie, wycięcie drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi polegającej na wykarczowaniu, lub przy braku takiej możliwości, na wycięciu przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów (oraz ich odrośli) – powierzchnia objęta  zabiegiem – 0,7 ha

Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym), poza skarpę- powierzchnia objętą zabiegiem – 0,7 ha

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Oferta cenowa.
  2. Wzór Umowy.
  3. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym.
  4. Oświadczenie o wypełniania obowiązków informacji RODO
  5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

2021-09-10

Ogłoszenie o wyborze