Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych – O.O. Chełmowa Góra

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 01.09.2021 roku do 20.11.2021 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 Wzór Umowy

Zał. nr 4 Klauzula Informacyjna RODO

Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 4.6 i 4.7 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 22.07.2021 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.


2021-08-17

Ogłoszenie o wyborze

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III – „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26c60b80-548f-4f77-8384-04d1048b8469

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ

———————

2021-07-06

Uwaga – zmiana treści załącznika nr 3 do SWZ – formularza ofertowego !!!

Informacja o zmianie w treści SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy)

———————

2021-07-16

Uwaga – zmiana treści załącznika nr 3 do SWZ – formularza ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22-07-2021 godz. 11.00.

Pytania, odpowiedzi i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22-07-2021 godz. 11.00

Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy)

——————–

2021-07-22 godz. 11:12

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

——————–

2021-07-22 godz. 12:42

Informacja z otwarcia ofert

——————–

2021-07-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III – „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-06-11 11:09

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-06-11 11:52

Informacja z otwarcia ofert


2021-06-16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III –  „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-04-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2021-04-23 10:13

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-04-23 13:14

Informacja z otwarcia ofert


2021-05-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)

pn.: Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022

Nr sprawy: UZ.282.26.2020.JK.MM

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75125000-8  – usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego