Plan zamówień publicznych na 2021 rok

Plan zamówień publicznych na 2021 rok.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok wersja 2.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok wersja 3.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok wersja 4.

Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)

pn.: Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022

Nr sprawy: UZ.282.26.2020.JK.MM

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75125000-8  – usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 ogłoszenie 2

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-27

Informacja z otwarcia


2020-12-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-18

Informacja z otwarcia ofert


2020-11-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


2020-09-02

Odpowiedzi na pytanie


2020-09-09

Informacja z otwarcia ofert


2020-09-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4

Ogłoszenie BPZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


2020-08-11

Odpowiedzi na pytania


2020-08-19

Informacja z otwarcia ofert


2020-08-19

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania