Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus

Ogłoszenie nr 609655-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Świętokrzyski Park Narodowy: Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
Numer referencyjny: AT.282.2.2017.UK

Ogłoszenie BZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ


2017-11-10

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść modyfikacji SIWZ

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – BZP


2017-11-21

Informacja z otwarcia ofert


2017-11-21

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz ofertowy


2017-11-28

Informacja z otwarcia ofert


2017-12-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa wiaty edukacyjnej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.10.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
„Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

do dnia 24.10.2017 r. wpłynęły : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych i dodatkowych kryteriów wybrano ofertę: PPHU „Czadrew” Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 87.000,00 zł brutto oraz okres gwarancji i rękojmi wynoszący 7 lat.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2018-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 21, ust. 2, pkt 24a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017  poz. 1405) udostępniamy do konsultacji projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2018-2019 . Uwagi można zgłaszać droga elektroniczną lub pocztową na adres Świętokrzyskiego Parku Narodowego do dnia 26 października 2017 r.

Projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2018-2019

Budowa wiaty edukacyjnej – zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 13.10.2017 r. na zadanie pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

W związku z oczywistą pomyłką pisarską dotyczącą błędnie podanego terminu składania ofert w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie wydłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2017 roku do godziny 15:00.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Budowa wiaty edukacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego” stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Inwestycja obejmuje budowę wiaty edukacyjnej wraz z paleniskiem i małą architekturą. Zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu gier i plansz edukacyjnych, jedynie wykonanie stelaży pod nie, zgodnie z dokumentacją projektową. (więcej…)

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 5.10.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawę komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3.

do dnia 12.10.2017r. wpłynęły: 4 ważne oferty.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 9723,15 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie