Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO
W OKRESIE OD 1 KWIETNIA  DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106|
Fax 41 31 15 106
e-mail: 
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. Szesnaście miejsc handlowych  o powierzchni dzierżawionej 4 m2 , przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości. Namiot handlowy osłaniający stanowisko od deszczu i wiatru nie może mieć większych wymiarów niż  200 cm x 200 cm.    Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…..do 16  znajdują się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7.

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana. (więcej…)

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Treść dokumentu

Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

ROZPOZNANIE CENOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Działanie ma na celu pozyskanie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych oraz przeprowadzenie pomiarów terenowych. Na ich podstawie wykonana zostanie inwentaryzacja oraz analizy środowiskowe niezbędne do oceny stanu zasobów przyrodniczych w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Zakres działań przewidzianych w projekcie:

 • Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg
 • Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych
 • Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej
 • Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych
 • Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień
 • Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu
 • Inwentaryzacja walorów krajobrazowych i ich zagrożeń
 • Inwentaryzacja hydrograficzna
 • Uaktualnienie danych o zasobach przyrodniczych parku poprzez zasilenie systemu GIS ŚPN nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi (ortofotomapy, modele 3d)

(więcej…)

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na kontroli jakości danych teledetekcyjnych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Świętokrzyski PN zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kontrola jakości danych teledetekcyjnych w ramach planowanego projektu: Wykorzystanie technik teledetekcyjnych przy ocenie stanu zasobów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry. Zakres działań przewidzianych w projekcie:

 • Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg
 • Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych
 • Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej
 • Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych
 • Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień
 • Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu
 • Inwentaryzacja walorów krajobrazowych i ich zagrożeń
 • Inwentaryzacja hydrograficzna
 • Uaktualnienie danych o zasobach przyrodniczych parku poprzez zasilenie systemu GIS ŚPN nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi (ortofotomapy, modele 3d)

(więcej…)

Protokół nr D-1/2018 otwarcia ofert – Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So

Protokół nr D-1/2018 otwarcia ofert w dniu 09-01-2018 II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.12.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem okresie rozliczeniowym: od 2 kwietnia 2018 do 31 października 2018 roku.
do dnia 4 stycznia 2018 roku wpłynęła: jedna ważna oferta.
W wyniku rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:
9,60 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie