OGŁOSZENIE O – AUKCJI PUBLICZNEJ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI SUZUKI VITARA 1.6

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Vitara 1.6 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 729 )

Przedmiotem aukcji jest samochód:

Marka: Suzuki,
Model: Vitara 1.6,
Rok produkcji: 2001,
Nr rejestracyjny: TKI V816,
VIN VSEETV02VNA210061.
Cena wywoławcza –  1950 zł (brutto)
Wadium – 195 zł

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji samochodu służbowego Suzuki Vitara

Ogłoszenie o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

OGŁOSZENIE

o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 — Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Załącznik nr 2 — Wniosek o sprzedaż składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 3 — Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego

Załącznik nr 4 — Wniosek o dokonanie darowizny składników majątku ruchomego

Odbiornik GNSS klasy geodezyjnej i kontroler wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem i szkoleniem

ZAPYTANIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

Uwaga:

 1. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie o rozpoznaniu cenowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.
 3. Tryb postępowania: rozpoznanie rynku.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Odbiornik GNSS klasy geodezyjnej i kontroler wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem i szkoleniem.

 1. ) Odbiornik GNSS:

(więcej…)

Wykarczowanie, zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej:

1). Wykarczowanie lub, przy braku takiej możliwości, wycięcie przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów  (oraz ich odrośli) –  powierzchnia objęta zabiegiem –  0,70 ha

2).  Zebranie i wyniesienie  wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym)  poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha

 1. Miejscem wykonania usługi jest Skarpa Zapusty – działka ewidencyjna 202/2 obwód Cząstków; 2j oraz 2o; obwód ochronny Chełmowa Góra
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie
 • Dokonać wizji lokalnej terenu w miejscu wykonywania zamówienia do dnia 20.09.2019
 1. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2019
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Ossowska st. specjalista ds. ochrony przyrody tel. 41 31 15 106 wew. 15
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 23.09.2019r  godzina 1000
 6. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż.Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Wzór umowy

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Wzór oferty cenowej


2019-09-24

Ogłoszenie o wyborze

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Treść dokumentu