Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO
W OKRESIE OD 20 CZERWCA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem dzierżawy są :
1.1. Trzy miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3 znajdują się na parkingu przy ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Nowa Słupia zgodnie z załączoną mapą.
1.2. Nieruchomość położona jest w Nowej Słupi, w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” ze Słupi Nowej na Wzgórze Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 1193/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0.
1.3 Dojazd do nieruchomości realizowany jest bezpośrednio drogą asfaltową kategorii powiatowej
w miejscowości Nowa Słupia.

2. Dzierżawca będzie zobowiązany do:
Prowadzenia drobnej działalności handlowej.

3. Okres dzierżawy: od dnia 20 czerwca 2018 roku do 31 października 2018 roku.

4. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za plac handlowy o powierzchni 4 m2.
4.1 Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:
przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 9.30 będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna). Licytacje na pierwsze i każde kolejne miejsce handlowe odbywać się będą bezpośrednio po sobie.
4.2 Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.
4.3. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.
4.4. Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
4.5. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość całkowitej opłaty z tytułu dzierżaw placu handlowego na parkingu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej o pow. 4m2 .
4.6. Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej ceny.
4.7.Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości czynszu z tytułu dzierżawy placu handlowego, postąpienie nie może wynosić mniej niż 15 złotych (słownie: piętnaście zł.)
4.8.Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy placu handlowego na parkingu w Nowej Słupi.
4.9.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny czynszu z tytułu dzierżawy placu handlowego.
4.10.Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę czynszu dzierżawy, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
4.11. Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca termin i rodzaj przetargu, oznaczenie nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą stawkę dzierżawy zaoferowaną za dzierżawę placu handlowego, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

5. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy: 1 500,00 złotych netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto za cały okres umowy dzierżawy.

6. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.

7. Postanowienia dotyczące wadium.
7.1 Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 300 złotych ( słownie zł: trzysta).
W przypadku przystąpienia do licytacji np. dwóch miejsc handlowych należy wnieść dwukrotność wadium.
7.2. Wadium należy wnieść do dnia 8 czerwca 2018 roku do godz. 15.00
7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce
Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu – Przetarg – „Dzierżawa placu handlowego w Słupi Nowej”
7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.
7.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
7.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

8. Inne postanowienia.
8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.
8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.
8.4. Osoby reprezentujące uczestnika przetargu przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

9. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu:
Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

10. Protesty i odwołania
10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.
10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą ulegają wstrzymaniu.
10.3. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.
10.4. Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN
(ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji:
11.1. Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności).
11.2 Przekazanie placu pod drobną działalność handlową wyłonionemu w drodze przetargu dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

Bodzentyn, 29.05.2018 r.
DYREKTOR ŚPN
Jan ReklewskiSPN_ogłoszenie_miejsca handlowe regulamin – miejsca handlowe wzór umowy – miejsca handlowe

Załącznik
Zał. nr 1 Regulamin
Zał. nr 2 Wzór umowy