Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. 1. Przedmiot przetargu

 

1.1  Nieruchomości ,,Klonów” złożone z :

       GRUNTY ROLNE:

 • Pastwisko   V   = 0,92 ha
 • Sad – Ps V    = 0,22 ha
 • Rola V   = 1,62 ha
 • Rola VI  = 0,73 ha
 • Łąka VI  = 1,03 ha
 • Razem   = 4,52 ha

Grunty rolne położone na działkach nr 580, 581, gm. Łączna, obręb Klonów, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00102098/5

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Klonów  (przy osadzie ŚPN w Klonowie nr 63, Obwodu Ochronnego Klonów).

 1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego

 1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 5 marca do dnia 11 marca  2019 r, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło- tel. 41 3115106 wew. 16.

 1. Okres dzierżawy: począwszy od dnia 01-04-2019 do dnia 30-08-2023 roku.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się  ze lokalizacją nieruchomości gruntowej oraz jej stanem użytkowym.

 1. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość.
 2. Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

6.1. Przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN, w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 12 marca 2019 rgodz.11.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja  ustna). Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

6.2.Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.

6.3.Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu. (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

6.4.Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.

6.5.Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.

6.6.Uczestnicy przetargu na konkretną nieruchomość decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości, postąpienie nie może wynosić mniej niż: 34,36 zł.

6.7.Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości.

6.8.Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy,

6.9.Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu dzierżawy, i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

6.10.Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju  przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych  uczestników przetargu,  najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną  za nieruchomość,  imię nazwisko i miejsce zamieszkania  osoby wygrywającej  przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację, ich podpisy i  wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

 1. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

7.1.Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości ,,Klonów” wynosi: 3436,16 ( trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć 16/100 zł)

 1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
 2. Postanowienia dotyczące wadium

9.1.Przed przystąpieniem do licytacji określonej  nieruchomości należy  wnieść wadium  w wysokości  344,00 ( trzysta czterdzieści cztery  00/100 zł)

9.2.Wadium należy wnieść do dnia 8 marca 2019 r.

9.3.Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu:  ,,Klonów”

9.4.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

9.5.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg,  uchyli się od zawarcia umowy.

9.6.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.

9.7.Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

 1. Inne postanowienia.

10.1.Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

10.2.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

10.3.Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

10.4.Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

 1. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu.

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, które może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

 1. Protesty i odwołania.

12.1.Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

12.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z dzierżawą  ulegają wstrzymaniu.

12.3.W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu  Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

12.4.Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

 1. Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji.

13.1.Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności, termin płatności, podatki).

13.2.Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie, jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

13.3.Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

 1. Załączniki:

 

Zał. Nr 1. Regulamin

Zał. Nr 2. Wzór umowy

Mapa

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski


2019-03-12

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg  na  dzierżawę   gruntów  rolnych pt. ,,Klonów” o pow. 4,52 ha położonych na działkach nr 580, 581 w gminie Łączna, obręb Klonów zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu ustnego licytacji  wyznaczonej  na  dzień  12.03.2019 r. na godzinę 1100  nie przystąpił  żaden uczestnik. Wywoławcza  cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła  3436,16 zł.

 

Z poważaniem:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

 

Ogłoszenie

Powiązane: