Dzierżawa parkingu o pow. 1529 m2 położonego w Nowej Słupi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10- LETNIĄ DZIERŻAWĘ PARKINGU O POW. 1529 m2 POŁOŻONEGO W NOWEJ SŁUPI.
1 Organizator przetargu
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

2.Forma przetargu
Drugi publiczny przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)
Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 12 marca 2013 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
3. Przedmiot przetargu
3.1 nieruchomość położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż o powierzchni 1529 m2 stanowiąca na gruncie parking.
Plac pod parking położony na działce nr 1193/1 gmina Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0
3.2. Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest położona na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.
3.3 Wydzierżawiający posiada:
Zgodę Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2012 roku, znak DLPpn-201-27/25869/12/WH na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, działki o numerze ewidencyjnym 1193/1 Obręb Nowa Słupia.
4. Dzierżawca będzie zobowiązany do:
4.1 Urządzenia i prowadzenia na wydzierżawionej nieruchomości parkingu dla pojazdów.
5.Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:
Od dnia 5 lipca 2013 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś – tel. 41 3115106 wew. 17.
6.Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy najmu na okres 10 lat.
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym nawierzchni parkingu pod kątem robót niezbędnych do doprowadzenia nawierzchni parkingu do stanu technicznego umożliwiającego prowadzenie działalności parkingowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-przystosowanie przedmiotowej nieruchomości w następujący sposób – zmiana nawierzchni parkingu z kamienia łamanego na kostkę betonową wraz z wykonaniem warstw podbudowy zgodnie ze sztuką budowlaną bądź remont polegający na wyrównaniu istniejącej nawierzchni z kamienia łamanego.
7.Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawy za nieruchomość.
Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:
a) przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 2 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00 , będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).
Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.
b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.
c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu)
d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.
e) Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.
f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości; postąpienie nie może wynosić mniej niż 155 złotych.(słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych).
g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.
h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy.
i)Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawy, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę czynszu dzierżawnego zaoferowanego za nieruchomość, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

8. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 15.228,00 (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) złotych rocznie.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego jest ceną netto , do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
9. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.
10. Postanowienia dotyczące wadium
10.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 1875 złotych / słownie zł: Jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych./
10.2. Wadium należy wnieść do dnia 29 lipca 2013 roku
10.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój 14 lub na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce
Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu – Przetarg – „Dzierżawa parkingu w Nowej Słupi”
UWAGA : 10.4. W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy – o wniesieniu wadium w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
10.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy
10.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet czynszu wynajmu.
10.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.
11. Inne postanowienia.
11.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.
11.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
11.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.
11.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
12. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu :
członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.
13. Protesty i odwołania
13.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego – za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.
13.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania . Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem ulegają wstrzymaniu. Minister po rozpatrzeniu skargi zawiadamia skarżącego i dyrektora ŚPN o sposobie jej rozstrzygnięcia.
13.3.W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.
13.4.Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zamieszczana jest na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN ( ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
14. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji
14.1. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie- wzorze umowy najmu, stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, opłaty niezależne od dzierżawcy itp.)
14.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.
14.3 Przekazanie nieruchomości wyłonionemu w drodze przetargu dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.
15.Termin zagospodarowania nieruchomości
Termin zagospodarowania nieruchomości do 30 września 2014 roku na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.
16. Spis załączników do regulaminu.

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Zał. nr 1 wzór umowy

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami


Bodzentyn , dnia 2 sierpnia 2013 r.

Informacja o wyniku przetargu

 Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje, że drugi  przetarg nieograniczony ( ustna licytacja)  na 10-letnią dzierżawę parkingu o pow. 1529 m2  położonego w Nowej Słupi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1193/1 ,dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00046558/0,  wyznaczony na dzień 2 sierpnia 2013 r. na godzinę 11.00 w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 , zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Cena wywoławcza netto rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 15 228 zł. (piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych).

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Powiązane: