Dzierżawa parkingu o pow. 1529 m2 położonego w Nowej Słupi

Ogłoszenie o przetargu
na dzierżawę nieruchomości Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na parking.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

–  nieruchomość  położona w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1 rejestr gruntów prowadzony przez Starostę Kieleckiego gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.

2. Przeznaczenie nieruchomości

Urządzenia i prowadzenia na wydzierżawionej nieruchomości parkingu  dla pojazdów.

3. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 25 lutego 2013 roku, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś  – tel. 41 3115106 wew. 17.

4. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres 10 lat.

5. Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się  ze stanem technicznym nawierzchni parkingu  pod kątem  robót niezbędnych do doprowadzenia   nawierzchni parkingu do stanu technicznego  umożliwiającego prowadzenie   działalności parkingowej  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami.

–  przystosowania przedmiotowej nieruchomości w następujący sposób – zmiana nawierzchni parkingu z kamienia łamanego na kostkę betonową wraz z wykonaniem warstw podbudowy zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź remont polegający na wyrównaniu istniejącej nawierzchni z kamienia łamanego.

6. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość.

6.1.Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a) przetarg odbędzie się  w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu  12.03.2013   godz. 11.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji  przetargowej albo  wyznaczony przez niego  członek komisji przetargowej.

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację  sprawdza, czy uczestnicy przetargu  wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu.

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości  przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.

e) Prowadzący licytację informuje uczestników  o nieprzyjmowaniu dalszych  postąpień  po trzecim wywołaniu  najwyższej zaproponowanej oferty.

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 %  wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości, postąpienie nie może wynosić mniej niż 155 złotych.(słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych).

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości.

h) Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  przetargu zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy.

i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę  rocznego czynszu dzierżawy , i zamyka licytację,  a następnie ogłasza imię i nazwisko  albo nazwę  lub firmę  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawy, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną za nieruchomość, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  wygrywającej przetarg  lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu , podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

7. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

7.1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego  : 15.228 złotych (słownie  piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem zlotych).

7.2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego jest ceną netto, do której będzie doliczony podatek VAT  w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

8. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.

9. Postanowienia dotyczące wadium

9.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy  wnieść wadium  w wysokości 1875  złotych / słownie zł: Jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych./

9.2. Wadium należy wnieść do dnia  8 marca 2013 roku

9.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora  przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem  na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu  – Przetarg – Dzierżawa  parkingu w Nowej Słupi

9.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego  wniesieniu decyduje data wpływu środków  na w/w rachunek bankowy.

9.5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) przynajmniej  jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny  wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy

9.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  czynszu dzierżawnego.

9.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni  od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu  lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

10. Inne postanowienia.

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić  od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

10.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

10.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  otrzymuje protokół  z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

10.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

10.5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy  dzierżawy  przez oferenta , którego oferta została uznana  za najkorzystniejsza , organizator przetargu  unieważnia przetarg w tej części, lub może zawrzeć  umowę z następnym  w kolejności oferentem (tj.  z tym, którego oferta jest druga pod względem wysokości  oferowanego czynszu dzierżawnego), lecz przy zachowaniu  stawki czynszu dzierżawnego  zaoferowanej  przez oferenta, który przetarg wygrał.

11. Do udziału w przetargu nie zostaną dopuszczone:

Osoby wchodzące w skład  komisji przetargowej,  oraz osoby bliskie tym osobom oraz osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić  uzasadnione wątpliwości  co do bezstronności  członka komisji przetargowej.

12. Protesty i odwołania

12.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni .roboczych za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

12.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni  roboczych od jej otrzymania. Do    czasu  rozpatrzenia skargi  czynności związane z dzierżawą  ulegają wstrzymaniu.

12.3.  W przypadku nie zaskarżenia  w wyznaczonym terminie  czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4)  i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni  informację o wyniku przetargu.

12.4. Informacja Dyrektora  o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej (BIP) ŚPN  oraz na tablicy ogłoszeń  ŚPN ( ul. Suchedniowska 4  Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

 13. Terminy wnoszenia opłat  i zasady ich aktualizacji

13.1. Terminy wnoszenia opłat  z tytułu   dzierżawy oraz innych opłat  oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały  w umowie stanowiącej  integralną część  ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, obowiązkowy remont nawierzchni, termin wykonania remontu itp.)

13.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

13.3 Przekazanie nieruchomości  wyłonionemu w drodze przetargu  dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

13.4 Termin zagospodarowania nieruchomości .do 30 września 2014 roku na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

Załącznik
Zał. nr 1          Regulamin
Zał. nr 2          Wzór umowy

Dzierżawa parkingu –  Ogłoszenie

Dzierżawa parkingu – Regulamin przetargu

Dzierżawa  parkingu – wzór umowy

 

Powiązane: